13:14 11/10/2019

Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

Thủy Diệu

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cũng có chức năng thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn thông tin đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm - Ảnh minh họa.
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cũng có chức năng thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn thông tin đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm - Ảnh minh họa.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (trực thuộc Cục An toàn thông), trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam có chức năng làm đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin.

Đồng thời là đầu mối hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cũng có chức năng thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn thông tin đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; thực hiện đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Cục An toàn thông tin.