10:45 03/11/2008

Thắt chặt kiểm soát đại lý đổi ngoại tệ

Nguyễn Hoài

Ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản nhằm kiểm soát chặt hoạt động của các đại lý thu đổi ngoại tệ

Ngày 1/11/2008, Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 9699/NHNN - QLNH nhằm kiểm soát chặt hoạt động của các đại lý thu đổi ngoại tệ theo Quy chế đại lý đổi ngoại tệ đã ban hành.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện thanh lý hợp đồng đổi ngoại tệ đối với các đại lý đổi ngoại tệ không đủ điều kiện và chuyển đổi Giấy phép làm đại lý đổi ngoại tệ đối với các đại lý đã đủ điều kiện.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn áp dụng các hình phạt bổ sung như: thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ đã cấp và không cấp lại Giấy chứng nhận cho các tổ chức này. Đối với các tổ chức tín dụng có đại lý vi phạm vượt mức quy định tại Quy chế, sẽ xem xét thu hẹp phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc thu hồi tạm thời Giấy xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối.