14:38 15/11/2012

Thông qua nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương 2013

Bảo Anh

Quốc hội thống nhất tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 681.836 tỷ đồng

Quốc hội thống nhất tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2013 là 519.836 tỷ đồng.
Quốc hội thống nhất tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2013 là 519.836 tỷ đồng.
Sáng nay (15/11), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương và nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2013.

Với 90,96% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thống nhất tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2013 là 519.836 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 296.164 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 681.836 tỷ đồng, bao gồm cả 193.595 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

Trong nghị quyết, Quốc hội đã giao Chính phủ triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định và thông báo đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

Chính phủ phải chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân thành phố cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 đến từng đơn vị thụ hưởng trước ngày 31/12/2012.

Cùng với đó, Chính phủ phải rà soát lại nội dung, nhiệm vụ và các dự án thành phần, xây dựng phương án phân bổ cụ thể đối với chương trình mục tiêu quốc gia ưng phó với biến đổi khí hậu và chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và thực hiện phân bổ, giao dự toán trước ngày 31/12/2012.

Quốc hội yêu cầu việc phân bổ chi đầu tư phát triển bảo đảm tập trung ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản và các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2013; hạn chế tối đa khởi công dự án mới, bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước, bảo đảm đủ vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Quốc hội yêu cầu Chinh phủ phải sử dụng khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên (sau khi trừ tiền lương, các khoản có tính chất lương) để tăng nguồn cải cách tiền lương năm 2013; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ và không có bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp, nhất là của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm khả năng trả nợ, sử dụng vốn hiệu quả.

Đối với nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013, trong đó thống nhất tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013) Quốc hội sẽ xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách những tháng đầu năm 2013 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan.

Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu; Giám sát chuyên đề việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013) Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012.