16:24 11/10/2019

Thu ngân sách quý 3/2019 tăng hơn 10%

Duyên Duyên

Đáng chú ý, thu từ dầu thô trong quý 3/2019 đã giảm nhẹ 4,7% so với cùng kỳ năm 2018

Tổng chi ngân sách quý 3/2019 cũng lên đến 1,02 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng chi ngân sách quý 3/2019 cũng lên đến 1,02 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngày 11/10, Bộ Tài chính đã công bố tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9 và quý 3/2019.

Theo đó, tổng thu ngân sách tháng 9 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hết quý 3/2019 thu ngân sách ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý 3/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 9 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,95 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 62,5 USD/thùng. 

Lũy kế thu từ dầu thô hết quý 3/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 9 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý 3/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng số thu thuế ước đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%).

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 9 ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi hết quý 3/2019 đạt 1,02 triệu tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 192,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 85,45 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán và chi thường xuyên đạt 733,75 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán.

Về thực hiện vốn đầu tư phát triển, số vốn giải ngân đến nay mới đạt 49,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.