15:20 10/10/2018

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 9

Duyên Duyên

Mặc dù vậy, lũy kế thu 9 tháng từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tăng 4,2% so cùng kỳ năm ngoái, ước đạt 223 nghìn tỷ

Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 962,5  nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.
Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 9/2018 ước đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm 20%, tương đương khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng so với tháng trước đó.

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách tháng 9 và 9 tháng năm 2018.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa tháng 9/2018 ước đạt 64,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng so với tháng 8. Luỹ kế thu 9 tháng, thu nội địa ước đạt 763,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017.

Nếu không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 588,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017.

Thu về dầu thô trong tháng 9 ước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 134% dự toán năm, tăng 42,5% so cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 9 ước đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 8. Lũy kế thu 9 tháng ước đạt 223 nghìn tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán năm đạt (trên 75%) và 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 9 ước đạt 114,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi ngân sách 9 tháng đạt 989,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 203,6 nghìn tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán năm, tăng 22,2%; chi trả nợ lãi đạt 80,5 nghìn tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán năm, tăng 6,8%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 690,4 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán năm, tăng 5,3%.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/9/2018 đã thực hiện phát hành 136,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (đạt 61,9% kế hoạch), đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán năm.