12:31 22/03/2016

“Thủ tướng đã nỗ lực cao nhất”

Nguyên Vũ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước Quốc hội

Trong quản lý kinh tế xã hội, Thủ tướng khái quát, cá nhân ông và Chính phủ đã  điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp giữa các chính sách để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao trong 5 năm 2011-2015.
Trong quản lý kinh tế xã hội, Thủ tướng khái quát, cá nhân ông và Chính phủ đã  điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp giữa các chính sách để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao trong 5 năm 2011-2015.
Sáng 22/3, sau Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước Quốc hội, trong phiên họp được truyền hình trực tiếp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Đã nỗ lực cao nhất

Trong quản lý kinh tế xã hội, Thủ tướng khái quát, cá nhân ông và Chính phủ đã  điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp giữa các chính sách để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao trong 5 năm 2011-2015. 

Bảo đảm mặt bằng lãi suất phù hợp và vốn tín dụng cho nền kinh tế. Quản lý hiệu quả tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ và bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam cũng được coi là kết quả nổi bật của cả nhiệm kỳ.

Chính phủ cũng đã tích cực triển khai kế hoạch thực hiện và đề xuất 82 dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi hoặc xây dựng mới để thi hành Hiến pháp 2013.

Về lĩnh vực đối ngoại, Thủ tướng nói, trước tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã khẳng định rõ lập trường và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, được đồng bào ta trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ.

Trong hoạt động, Chính phủ, Thủ tướng luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của từng thành viên Chính phủ, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, các quy định của Hiến pháp, pháp luật; thống nhất quản lý thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, Thủ tướng khẳng định.

Báo cáo cũng nêu rõ, Thủ tướng đã nỗ lực cao nhất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Nhiều yếu kém, hạn chế

Trước Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ cũng nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua.

Theo đó, trong điều hành kinh tế - xã hội, năng lực dự báo còn hạn chế nên việc xây dựng mục tiêu, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội còn chưa phù hợp. Một số cơ chế, chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn, tính khả thi chưa cao và phản ứng chính sách trong một số trường hợp chưa thật kịp thời. 

Ngoài ra, sự phối hợp chính sách và chỉ đạo điều hành trong thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế chưa thật đồng bộ, có mặt hiệu quả chưa cao. 

Thủ tướng cũng cho rằng việc bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước có mặt còn hạn chế, chậm khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá và những bất hợp lý trong cơ cấu chi ngân sách, quản lý một số khoản chi chưa chặt chẽ, vẫn còn nhiều lãng phí. 

Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, quản lý sử dụng vốn vay ở một số dự án còn kém hiệu quả, khắc phục còn chậm. Thiếu nguồn lực và cơ chế chính sách hiệu quả để xử lý nhanh hơn nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, Thủ tướng đánh giá. 

Hạn chế nữa được nêu tại báo cáo là chưa chú trọng đúng mức việc đóng góp, tiếp thu ý kiến, giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng và thực thi pháp luật.

Vẫn còn những hạn chế trong phân cấp quản lý kinh tế, xã hội, chỉ đạo phối hợp giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm giải trình, nhất là của người đứng đầu, Thủ tướng báo cáo.

Liên quan đến “giặc nội xâm” tham nhũng, nhìn lại cả nhiệm kỳ, Thủ tướng khái quát: phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi.

Gắn kết nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo còn nhiều khó khăn, hạn chế cũng là hạn chế được nêu tại báo cáo.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan của các hạn chế, yếu kém nói trên.

Như, nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa đủ rõ và còn khác nhau nên việc xây dựng thể chế, chính sách nhiều mặt còn lúng túng, thiếu nhất quán, chưa thật phù hợp, chưa tạo được động lực mạnh mẽ để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Hay, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế xã hội có mặt chưa phù hợp, hiệu lực hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Phần cuối báo cáo, Thủ tướng nói: trong nhiệm kỳ 2011-2016, Chính phủ, Thủ tướng đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực có phần đóng góp và trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.