10:19 16/11/2016

Thủ tướng yêu cầu hồi đáp kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp

Bảo Quyên

Các cơ quan phải xử lý theo thẩm quyền, trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tướng nhấn mạnh, việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, người 
dân là nhiệm vụ do Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, địa phương.
Thủ tướng nhấn mạnh, việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân là nhiệm vụ do Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo: để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được Văn phòng Chính phủ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan xử lý theo thẩm quyền, trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân là nhiệm vụ do Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong trường hợp các kiến nghị này liên quan đến thẩm quyền và nhiệm vụ của nhiều cơ quan; đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này cùng các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao, gắn với việc thực hiện trách nhiệm quản lý, điều hành, xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào đầu tháng 10 vừa qua, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập trang web tại địa chỉ www.doanhnghiep.chinhphu.vn nhằm tiếp thu các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó có cả việc tố cáo bộ máy công quyền hạch sách, nhũng nhiễu.