09:24 31/10/2019

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn đặt lên hàng đầu

Nguyên Vũ

Kiên quyết kiên trì theo tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến giữ chủ quyền biển đảo

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa
Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Đảng, Nhà nước nhân dân ta luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định trước Quốc hội.

Sáng 31/10 Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách.

Trước đó, trong ngày 30/10 một số vị đại biểu cũng đã quan tâm thảo luận về bảo vệ chủ quyền biển đảo trước tình hình biển Đông diễn biến phức tạp.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm đến quốc phòng, an ninh, ông Nghĩa nhấn mạnh, kỳ họp này khi phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cũng đã khẳng định điều này và Thủ tướng trong báo cáo trước Quốc hội cũng khẳng định bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

"Có thể khẳng định rằng trong thời gian qua, quốc phòng, an ninh đối ngoại của chúng ta được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng" Tướng Nghĩa phát biểu.

Nêu rõ Đảng, Nhà nước nhân dân luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Nghĩa nhấn mạnh, các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng và đối sách của Đảng. Đó là kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội.

Nêu thực tế vừa qua trong dư luận thì cũng có người dân hiến kế cách này, cách khác, ông Nghĩa cho rằng, Đảng, Nhà nước luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân. Đồng thời Đảng, Nhà nước cũng hết sức kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông chúng ta, kiên quyết kiên trì theo tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến.

 Những vấn đề thuộc về nguyên tắc chúng ta kiên quyết giữ gìn, như Thủ tướng Chính phủ đã nói: những vấn đề thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng, nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp với truyền thống văn hóa của chúng ta, truyền thống giữ nước chúng ta là hòa hiếu hòa bình, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Vị tướng Quân đội phân tích, mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng để vươn lên và tinh thần ấy hiện nay đang được khơi dậy. Khi đất nước chưa có độc lập khát vọng lớn nhất của chúng ta đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước, ngày nay khát vọng lớn nhất của chúng ta là phải giữ vững được độc lập chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Theo Tướng Nghĩa, khát vọng đó chính là niềm tự hào, là điểm tương đồng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song đó cũng là quá trình liên tục lâu dài phải phấn đấu và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức gian khổ, mà một trong những thách thức đó chính là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Chúng ta phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phải kế thừa văn hóa giữ nước của cha ông, của Bác Hồ và nâng cao lên tầm cao mới, ông Nghĩa bày tỏ quan điểm.

Tướng Nghĩa cũng cho rằng, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng trong từng tình huống cụ thể phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta phải sử dụng tổng hợp và gắn kết thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, kể cả lịch sử pháp lý, ông Nghĩa nói.

"Có dư luận nói rằng chúng ta không sử dụng lịch sử pháp lý, lịch sử pháp lý chính là một trong những căn cứ rất quan trọng để chúng ta khẳng định tính chính nghĩa của chúng ta, khẳng định chủ quyền, mà cụ thể đó là Hiến chương Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và  các điều ước khác mà Việt Nam chúng ta đã cam kết", Tướng nghĩa phát biểu.

Đề cập giải pháp, ông Nghĩa cho rằng phải thông qua công tác tuyên truyền, kết hợp với đấu tranh thực địa, đồng thời phải hết sức quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước, đa dạng các giải pháp kinh tế để xử lý chủ động được các tình huống trong bảo vệ chủ quyền.