16:59 16/06/2010

TKC chốt danh sách trả cổ tức và chào bán cổ phiếu

N.Anh

TKC trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 và chào bán cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo ngày 30/6 là thời hạn đăng cuối cùng để chốt danh sách phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX).

Theo đó, TKC sẽ phát hành 3.470.833 cổ phiếu, trong đó có 1,19 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 5:1; 1.983.333 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1,  với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu; và 297.500 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên với giá 15.200 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng vốn cần huy động vốn là 34.708.330.000 đồng, nhằm đầu tư xây dựng Dự án Splendor2.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 19/7 - 11/8/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 19/7 - 13/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ thực hiện tại trụ sở công ty - số 63 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạch, Tp.HCM.