16:14 13/12/2016

Tổng bí thư: Quân đội phải tuyệt đối trung thành

Hà Minh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 nội dung cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2016.<br>
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2016.<br>
“Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2016, ngày 13/12.

Tổng bí thư đánh giá, những kết quả đạt được của quân đội trong năm qua đã góp phần cùng với đồng bào cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; khẳng định vai trò của quân đội dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

Nêu rõ 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, Tổng bí thư nhấn mạnh 5 nội dung công tác cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết, tích cực.

Một là, phải tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, diễn biến, biến động trên các hướng, các khu vực, nhất là những khu vực trọng yếu; làm tốt hơn nữa công tác dự báo, tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

“Đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng, có tính sống còn đối với quân đội”, người đứng đầu Đảng lưu ý.

Nội dung thứ hai là tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đẩy nhanh xây dựng chiến lược quân sự, chiến lược Quốc phòng, chủ động hơn trong việc xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các đề án, phương án tác chiến...

Ở nội dung này, Tổng bí thư yêu cầu coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội. Đặc biệt, phải tập trung giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, kiên quyết không để xẩy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức chiến đấu và bản chất truyền thống của quân đội.

Nội dung tiếp theo Tổng bí thư nhấn mạnh là tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; sắp xếp, điều chỉnh tổ chức quân đội, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quân phong, quân kỷ. Cổ phần hoá doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp làm kinh tế; quản lý đất đai, quản lý tài sản, quản lý tài chính.

Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với đối ngoại.

Công việc tiếp theo Tổng bí thư đề cập là tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11, 12), về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Người đứng đầu Đảng cũng yêu cầu quân đội đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm có sự kế thừa, phát triển vững chắc; tạo nguồn tuyển chọn, nâng cao chất lượng nguồn đào tạo cán bộ ở cả trong và ngoài nước.

Với nội dung thứ năm, Tổng bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh đề án “Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Mục tiêu của đề án này là công nghiệp quốc phòng phải trở thành một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hoá các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao, góp phần từng bước hiện đại hoá quân đội theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới.