07:48 07/01/2020

Tổng cục Thuế lên kế hoạch thu thuế năm 2020

Duyên Duyên

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2020.

Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với tổng số thu ngân sách nhà nước là 1,5 triệu tỷ đồng.
Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với tổng số thu ngân sách nhà nước là 1,5 triệu tỷ đồng.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các Cục Thuế gửi báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước về Tổng cục Thuế trước ngày 10/01/2020.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách 10 năm 2011-2020 và 05 năm 2016-2020 đã đề ra của các cấp có thẩm quyền. 

Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, môi trường kinh doanh được cải thiện, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch hợp lý với nòng cốt là ngành công nghiệp chế biến...

Tuy nhiên, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nền kinh tế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ mặt trái của việc chuyển dịch dòng vốn đầu tư, hội nhập quốc tế liên quan đến xuất xứ hàng hóa, điều hành chính sách tiền tệ, cùng áp lực về cơ sở hạ tầng kinh tế, an sinh xã hội và diễn biến phức tạp bất thường về tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Do vậy, để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đã có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Tập trung triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Thông tư số 88 ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2020. 

Đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế kịp thời, nộp đúng, đủ số thuế phát sinh phải nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật. Tập trung đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh tạm nộp của quý 4/2019 vào ngân sách trước ngày 23/01/2020.

Thứ hai, triển khai xây dựng và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2020 với Tổng cục Thuế dựa trên cơ sở kết quả thực hiện thu năm 2019 và dự toán thu năm 2020 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao. 

Tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua việc mở rộng cơ sở thu, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án đầu tư mới phát sinh, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ..., đánh giá tác động của các chính sách đến thu ngân sách, đặc biệt là Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. 

Đảm bảo mức phấn đấu thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số, chênh lệch thu chi NHNN năm 2020 phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế và số thu ngân sách qua các năm trên địa bàn; yêu cầu về chỉ đạo, điều hành thu ngân sách và tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ thuế; và vượt tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.

Đối với các địa phương có số thực thu năm 2019 vượt số đánh giá ước thu năm 2019 để làm căn cứ xây dựng dự toán thu năm 2020 và có nguồn thu mới phát sinh thêm sau thời điểm triển khai giao dự toán, Cục Thuế cần tính toán thêm phần vượt thu nêu trên vào chỉ tiêu đăng ký phấn đấu thu năm 2020.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế gửi báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước về Tổng cục Thuế trước ngày 10/01/2020.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với tổng số thu ngân sách nhà nước là 1,512 triệu tỷ đồng; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1,747 triệu tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước năm 2020 là 489 nghìn tỷ đồng.

Quốc hội cũng thông qua mức bội chi ngân sách nhà nước được là 234 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 217 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,2% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 17 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,24% GDP...