15:42 24/04/2018

Trình phương án giảm 2 phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

KIỀU LINH

Nếu dự thảo được thông qua, Tổng cục Thuế sẽ chỉ còn 4 Phó tổng cục trưởng thay vì 6 phó tổng cục trưởng như hiện nay

Nếu dự thảo được thông qua, Tổng cục Thuế sẽ chỉ còn 4 Phó tổng cục trưởng thay vì 6 Phó tổng cục trưởng như hiện nay.
Nếu dự thảo được thông qua, Tổng cục Thuế sẽ chỉ còn 4 Phó tổng cục trưởng thay vì 6 Phó tổng cục trưởng như hiện nay.

Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trình bày nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt về cơ cấu tổ chức.

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg tại cơ quan Tổng cục Thuế có 17 vụ, cục và 2 ban mềm. Bộ Tài chính trình Thủ tướng việc tổ chức và đổi tên Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân thành Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp và và nhỏ và hộ kinh doanh, cá nhân; đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế. 15 cục, vụ còn lại giữ nguyên cơ cấu, tên gọi.

Về số lượng cấp phó, theo quy định tại khoản 2, Điều 40, Luật Tổ chức Chính phủ quy định "số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục không quá 4 người". Nhằm phù hợp với quy định trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa khoản 1, Điều 4 của dự thảo Quyết định như sau: "Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá bốn Phó tổng cục trưởng".

Theo giới thiệu ban lãnh đạo trên website Tổng cục Thuế, hiện tại, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế là ông Bùi Văn Nam. Tổng cục Thuế có 6 phó tổng cục trưởng gồm: ông Trần Văn Phu, ông Cao Anh Tuấn, ông Nguyễn Đại Trí, ông Phi Vân Tuấn, ông Đặng Ngọc Minh, ông Nguyễn Thế Mạnh.

Nếu dự thảo được thông qua, Tổng cục Thuế sẽ chỉ còn 4 phó tổng cục trưởng thay vì 6 phó tổng cục trưởng như hiện nay. Đối với tổ chức cơ quan thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giữ nguyên như hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ mới như: Bộ Tài chính có chức năng quản lý nhà nước về tài chính, trong đó có thuế, phí, lệ phí, thu phí khác của ngân sách Nhà nước. Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ này.

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 115 của Thủ tướng đã được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ có liên quan gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, sẽ rà soát đối chiếu để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện như hàng loạt chi cục hải quan, thuế và phòng giao dịch kho bạc cấp tỉnh.