15:18 22/03/2010

Trung ương Đảng bàn phương hướng nhân sự cho Đại hội XI

Nguyễn Vũ

Hội nghị Trung ương 12 sẽ thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) sáng nay (22/3) tại Hà Nội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu các đại biểu làm rõ các nội dung về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, về quy trình giới thiệu và lựa chọn nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Theo chương trình, hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm: cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; quyết định về số lượng và định hướng phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác.

Tổng bí thư nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân. Đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Các văn kiện trình hội nghị lần này đã được bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trung ương, của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, của cán bộ chủ chốt các tỉnh uỷ, thành uỷ, của một số cán bộ lãnh đạo và quản lý lâu năm trong các lĩnh vực và của một số nhà khoa học trong Hội đồng Lý luận Trung ương và trong các chương trình khoa học cấp Nhà nước. Nhiều nội dung văn kiện đã đạt được sự nhất trí cao, song cũng còn một số ý kiến cần được hội nghị nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.

Hội nghị lần này cũng sẽ đi sâu thảo luận báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá X và xem xét, quyết nghị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, để lấy ý kiến đại hội các cấp trước khi trình Đại hội XI của Đảng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng là bầu Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới. Tổng bí thư đã đề nghị hội nghị tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, về quy trình giới thiệu và lựa chọn nhân sự, để qua đó, xây dựng được phương hướng công tác nhân sự phù hợp, làm cơ sở để lựa chọn và bầu được những đồng chí tiêu biểu tham gia Ban chấp hành Trung ương khoá mới, xây dựng được Ban chấp hành Trung ương có đủ năng lực về lý luận và thực tiễn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, được tín nhiệm cao trong Đảng cũng như với nhân dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc hết ngày 28/3.