Tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong tháng 1/2020

Tỷ giá hạch toán này được áp dụng trong nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước...

Ảnh minh hoạ

Vũ Phong

04/01/2020 15:56

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 1/2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó, tỷ giá hạch toán giữa VND với USD tháng 1/2020 là 1 USD = 23.162 VND. 

Ngoài ra, tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác được thực hiện theo:

tỷ giá hạch toán tháng 1 năm 2019