07:22 16/05/2007

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giám sát thị trường chứng khoán

Hải Bằng

Theo quyết định của Thủ tướng, Ủy ban Chứng khoán trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo Quyết định, Ủy ban Chứng khoán là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo Quyết định, Ủy ban Chứng khoán là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Thủ tướng vừa ký Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, Ủy ban Chứng khoán là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 7/9/2004 của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán.