11:52 12/03/2013

Vatican trước giờ bầu Giáo hoàng mới

An Huy

Hôm nay (12/3), Mật nghị bầu Giáo hoàng mới thay thế cho Giáo hoàng Benedict XVI sẽ diễn ra tại Vatincan