22:38 23/05/2008

Vay WB hơn 500 triệu USD phát triển hạ tầng

Minh Đức

Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 502 triệu USD cho Việt Nam

Một phần khoản vay có điểm đến là cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng.
Một phần khoản vay có điểm đến là cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng.
Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 502 triệu USD cho Việt Nam.

Khoản vay này được tập trung cho phát triển hạ tầng cơ sở đô thị, mở rộng mạng lưới điện nông thôn và cải thiện tiếp cận tài chính ở khu vực nông thôn Việt Nam.

Theo ông Ajay Chhibber, Giám đốc WB tại Việt Nam, “khoản vay này thể hiện cam kết mạnh mẽ và liên tục của Ngân hàng Thế giới trong việc trợ giúp Việt Nam giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển. Đây là những lĩnh vực Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn nếu muốn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng liên tục và bình đẳng”.

Khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA), là quỹ của Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên hỗ trợ các nước có thu nhập thấp, sẽ được sử dụng cho 3 dự án: Dự án Đầu tư Cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Đà Nẵng, Dự án Phân phối Điện nông thôn và Dự án Tài chính nông thôn 3.

Dự án Đầu tư Cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Đà Nẵng nhằm mục đích cải thiện năng lực, hiệu quả và tính bền vững của các dịch vụ đô thị tại thành phố này thông qua đầu tư vào nâng cấp hạ tầng đô thị, cải thiện cơ sở hạ tầng về môi trường, và xây dựng hệ thống đường bộ mang tính chiến lược ở một số khu vực.

Dự án bao gồm 02 giai đoạn, sẽ được thực hiện từ 2008 đến 2013. Tổng kinh phí của dự án này là 218,46 triệu USD, trong đó IDA sẽ hỗ trợ 152,44 triệu USD.

Dự án Phân phối Điện nông thôn nhằm mục đích cải thiện cung cấp điện trung thế đến một số các hệ thống phân phối và bán lẻ điện. Dự án sẽ thực hiện mục tiêu này thông qua việc cải tạo và tăng cường năng lực phân phối điện của hệ thống đường dây hiện có, xây dựng thêm các trạm điện và chuẩn hóa các trạm điện này tới 22, 35 và 110kV.

Tổng kinh phí của dự án này là 206,28 triệu USD, trong đó IDA sẽ hỗ trợ 150 triệu USD và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc AusAid hỗ trợ 3 triệu USD.

Mục tiêu của Dự án Tài chính nông thôn 3 là đem lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho khu vực kinh tế tư nhân nông thôn và hộ kinh tế gia đình bằng việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho họ.

Dự án hy vọng sẽ đạt được mục tiêu này thông qua việc các doanh nghiệp tư nhân nông thôn được tiếp cận vốn và kỹ thuật tiên tiến và hiện đại, cung cấp các khoản tín dụng nhỏ cho người dân thuộc khu vực nông thôn, và trợ giúp các tổ chức tín dụng và tài chính nhân dân để cung cấp dịch vụ tín dụng tốt hơn và phát triển các sản phẩm mới cho nông thôn.

IDA sẽ cung cấp 200 triệu USD trong tổng chi phí 230 triệu USD của toàn dự án này.