16:11 22/07/2010

Vi phạm quy chế thanh toán bù trừ, PVS bị cảnh cáo

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa cảnh cáo Công ty Chứng khoán Dầu khí do vi phạm quy định về thanh toán bù trừ chứng khoán

Ngày 19/7/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có công văn số 4002a/VSD-LK cảnh cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PVS) do vi phạm quy định về thanh toán bù trừ chứng khoán dẫn tới phải huỷ thanh toán chứng khoán với số lượng lớn.

Cụ thể: ngày 14/7, PVS đã không kiểm soát được số dư chứng khoán sở hữu của khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán dẫn đến việc thiếu 47.200 cổ phiếu PGS. VSD đã gửi thông báo tới PVS về các tài khoản đặt lệnh bán vượt quá số dư chứng khoán sở hữu trong ngày 14/7.

Đến ngày thanh toán, VSD vẫn không nhận được phản hồi từ phía PVS. Theo quy định tại quy chế thanh toán, VSD đã thực hiện hủy thanh toán giao dịch bán thiếu chứng khoán trên.

VSD đã yêu cầu công ty chứng khoán này rà soát lại quy trình kiểm soát nội bộ, lưu ý trong việc kiểm soát số dư chứng khoán trên tài khoản chứng khoán giao dịch của khách hàng, tránh lặp lại tình trạng để cho khách hàng bán khi không có đủ số dư chứng khoán sở hữu.

Trong trường hợp PVS tiếp tục vi phạm, VSD sẽ báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý.