10:11 30/03/2018

VIB sẽ niêm yết cổ phiếu trên HOSE ngay trong năm 2018

Thùy Linh

VIB đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho trên 486 triệu cổ phiếu, chiếm trên 91,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB

Tại đại hội, cổ đông của VIB đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.
Tại đại hội, cổ đông của VIB đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ngày 29/3/2018, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho trên 486 triệu cổ phiếu, chiếm trên 91,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB. Tất cả các đề xuất của Hội đồng Quản trị đều được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Tại đại hội, cổ đông của VIB đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 36%, gồm tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%, tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng là 31%. Tỷ lệ này dựa trên phương án tăng vốn 10% theo phương án phát hành riêng lẻ trước khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng.

Hội đồng Quản trị VIB sẽ trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước khi thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức. Đại hội cũng thông qua việc sử dụng 1.975.500 cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên có đóng góp tốt cho VIB, đồng thời dự kiến bán cho nhà đầu tư và/hoặc chia một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu quỹ còn lại cho cổ đông hiện hữu.

Về kế hoạch kinh doanh 2018, cổ đông VIB thông qua kế hoạch lợi nhuận 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017. Kế hoạch tổng tài sản trên 150 nghìn tỷ đồng, tăng 22%.

Bên cạnh đó, VIB dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối đa 8.100 tỷ đồng, tăng thêm 43,5% so với mức hiện tại, bằng các hình thức phát hành và chào bán riêng lẻ tối đa 10% vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư các quỹ, và lợi nhuận để lại.

VIB cũng đã chốt kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) ngay trong năm nay, đồng thời thông qua phương án chuyển trụ sở chính từ Hà Nội (tại Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) vào Tp.HCM (tại Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1).

Về thay đổi/bổ sung nhân sự, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Michael John Venter - thành viên hội đồng quản trị và phê duyệt việc bổ sung ông Michael John Murphy làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2019.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua các báo cáo khác như báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo thù lao của thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

"Để hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao, năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các chiến lược và mục tiêu theo đuổi những năm qua như: Sản phẩm và dịch vụ khách hàng vượt trội; Ngân hàng an toàn và chất lượng; Đầu tư vào phát triển con người", ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VIB, phát biểu.