09:00 05/05/2016

Viet Capital Bank tập trung triển khai chiến lược 2016 - 2020

Tú Uyên

Ngân hàng Bản Việt đã hoạch định chiến lược phát triển đến 2020

Năm 2015, Viet Capital Bank đã có những bước phát triển tích cực.
Năm 2015, Viet Capital Bank đã có những bước phát triển tích cực.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Viet Capital Bank đã thông qua các chỉ tiêu hoạt động của năm 2016 và tập trung triển khai chiến lược 2016 - 2020.

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) đã hoạch định chiến lược phát triển đến 2020. Theo đó trên cơ sở những đặc điểm của thị trường và của Viet Capital Bank, Ngân hàng đã có định hướng rõ ràng các phân khúc khách hàng mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể theo từng giai đoạn.

Theo đó, mục tiêu đến 2020 Viet Capital Bank có tổng tài sản khoảng 105.000 tỷ đồng, ROE 11%, ROA 1,1%, hệ số CAR 13 % và tỷ lệ nợ xấu đảm bảo dưới 3%. Đây là một trong những nội dung quan trọng được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Viet Capital Bank diễn ra vào ngày 28/04 vừa qua.

Cũng tại Đại hội, các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 2016 cũng đã được thông qua: Tổng tài sản tăng 15%, trong đó tiếp tục cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng mở rộng bán lẻ; dư nợ tín dụng tăng 22% và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ hoàn thành kế hoạch mở tối thiểu thêm 10 chi nhánh và phòng giao dịch và đồng thời tiếp tục xin cấp phép mở mới thêm 5 chi nhánh và 8 phòng giao dịch.

Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Đỗ Duy Hưng và bầu bổ sung 1 thành viên mới.

Năm 2015, Viet Capital Bank đã có những bước phát triển tích cực. Các hoạt động trọng yếu đều có tốc độ tăng trưởng nhanh trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần.

Nâng cao năng lực quản trị - điều hành và quản lý rủi ro, tăng cường năng lực tài chính, cơ sở khách hàng được đa dạng hóa và mở rộng nhanh là những nhiệm vụ trọng tâm được ngân hàng đặc biệt chú trọng nhằm tạo nền móng cho quá trình phát triển nhanh và bền vững từ 2016.