09:18 24/08/2007

Việt Nam là nước đầu tiên thí điểm cải cách Liên Hợp Quốc

Hoàng Hà

Chính phủ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc vừa ký kết một Kế hoạch hành động chung cho giai đoạn từ nay đến năm 2010

Chính phủ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc vừa ký kết một Kế hoạch hành động chung cho giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Đây là Bản kế hoạch chung đầu tiên, chưa từng có trước đây của Liên Hiệp Quốc tại cấp quốc gia.

Mục tiêu tổng thể của Kế hoạch chung là hỗ trợ Việt Nam thực hiện những mục tiêu trong Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006- 2010, Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và những nguyên tắc trong Tuyên bố Thiên niên kỷ.

Kế hoạch chung là trụ cột quan trọng của sáng kiến “Một Liên Hiệp Quốc” tại Việt Nam. Sáng kiến này được xây dựng dựa trên cơ sở năm trụ cột, bao gồm Một Lãnh đạo, Một Kế hoạch, Một Ngân sách, Một phương thức quản lý và Một ngôi nhà chung Liên Hiệp Quốc.

Ban đầu, Kế hoạch chung (2006-2010) là văn kiện thể hiện tổng hợp các hoạt động hợp tác với Việt Nam của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA), Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Tổ chức Tình nguyện viên Liên hiệp quốc (UNV), Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hiệp quốc (UNIFEM), và Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS).

Theo dự kiến, Kế hoạch chung này sẽ được hoàn thiện vào đầu năm 2008, với sự tham gia đầy đủ của tất cả các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.