15:56 01/09/2011

VRC điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận xuống gần 50 tỷ đồng

Hà Vy

VRC đã điều chỉnh tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 giảm từ 83 tỷ đồng xuống còn 33,75 tỷ đồng.

Phối cảnh một dự án do Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu làm chủ đầu tư.
Phối cảnh một dự án do Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu làm chủ đầu tư.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 của công ty.

Cụ thể, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đã soát xét của VRC đạt 46,6 tỷ đồng, bằng 16,35% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, băng 19,09% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, bằng 18,55% kế hoạch năm.

Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty VRC đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm 2011 với tổng giá trị sản lượng (giá trị sản lượng xây lắp, đầu tư bất động sản, kinh doanh) từ 701 tỷ đồng xuống còn 347,66 tỷ đồng; tổng doanh thu từ 285 tỷ đồng xuống còn 153 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế từ 110 tỷ đồng xuống còn 45 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế từ 83 tỷ đồng xuống còn 33,75 tỷ đồng và cổ tức từ 20% xuống 15%.

Trước đó, VRC thông báo đăng ký mua 500.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ sẽ nắm giữ sau giao dịch dự kiến là 500.000 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 7/9/2011 đến ngày 7/11/2011.

Ngày 26/9 tới, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).