14:37 30/08/2017

Yêu cầu Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc

Song Hà

Năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm 
toán việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vào kế hoạch năm 2018.
Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vào kế hoạch năm 2018.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế  và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện.

Theo đánh giá của lãnh đạo Chính phủ, dù là một chính sách xã hội lớn, quan trọng, trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, nhưng hệ thống cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập.

Quỹ bảo hiểm y tế có nguy cơ mất cân đối; tình trạng gian lận trục lợi Quỹ không ít. Nguyên tắc mức “đóng – hưởng” và chia sẻ rủi ro chưa được tuân thủ chặt chẽ, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực y tế thiếu hoàn chỉnh, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành.

Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu, giải trình các kiến nghị của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm y tế, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật và các luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế. Đối với các nội dung không tiếp thu, phải có giải trình cụ thể, thuyết phục.

Bên cạnh đó, phải có báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả thực thi Luật Bảo hiểm y tế, tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, kiến nghị cụ thể các giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ.

Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; chủ động trao đổi tháo gỡ các vướng mắc, có quy chế bảo đảm việc phối hợp giữa 2 cơ quan được thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vào kế hoạch năm 2018.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc, năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, đặc biệt là giá thuốc đã hết bản quyền; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 59/2016 của Chính phủ từ ngày 1/1/2018. Bộ Y tế phối hợp và có hướng dẫn cụ thể việc đấu thầu mua thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tính cạnh tranh theo quy định.