10:35 08/06/2017

Yêu cầu giảm bớt các cuộc thanh tra theo kế hoạch

Nguyên Hà

Một số cuộc thanh tra, nhiệm vụ Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ có dấu hiệu bị chậm tiến độ

Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5/2017 của cơ quan này ngày 7/6.<br>
Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5/2017 của cơ quan này ngày 7/6.<br>
Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu thừa nhận trong 5 tháng đầu năm 2017, cơ quan này vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục ngay, trong đó đáng chú ý là việc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm…

Trước thực tế đó, tại hội nghị giao ban ngày 7/6, Tổng thanh tra đã đề nghị các Cục, Vụ, đơn vị có thể xem xét, đề nghị giảm bớt một số cuộc thanh tra trong kế hoạch; tập trung hoàn thành những kết luận thanh tra, những vụ việc Chính phủ giao còn đang bị chậm; tăng cường công tác quản lý nhà nước; rà soát, tổng hợp các quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan khác; tập trung bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan; tăng cường công tác quản lý cán bộ.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong tháng 5, Tổng thanh tra đã ban hành 4 kết luận thanh tra; 1 quyết định thanh tra; 2 quyết định kiểm tra.  

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.324 lượt công dân đến trình bày 385 vụ việc, trong đó khiếu nại 240 việc, tố cáo 66 việc, kiến nghị và phản ánh 79 việc; số lượng đơn thư phải xử lý là 1.545 đơn, đã xử lý 836 đơn, hiện còn 709 đơn đang xử lý.

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả; chú trọng xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại, Fax, tin nhắn và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ…

Chỉ đạo cuộc họp, ngoài những nội dung liên quan đến công tác thanh tra nói trên, Tổng thanh tra Trần Văn Sáu yêu cầu các cục, vụ phải chú ý định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, nghiên cứu định hướng của bộ, ngành để tránh chồng chéo; chuẩn bị tham mưu thực hiện đoàn công tác phòng chống tham nhũng.

Về thi tuyển thanh tra viên chính, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho rằng, phải có sự thống nhất với Bộ Nội vụ; tiêu chuẩn thi phải đúng quy định. Tổng thanh tra yêu cầu, trong thời gian tới, cần nâng cao vấn đề chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chất lượng báo cáo; bảo mật thông tin.