06:00 06/07/2017

15 “lời tiên tri” công nghệ đã trở thành sự thật của Bill Gates

Thăng Điệp

Nhiều dự báo về công nghệ mà Bill Gates đưa ra vào năm 1999 giờ đã trở thành hiện thực