07:18 08/05/2018

16 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

LSS, L18, BED, VSC, LM8, HGM, CLC, VND, VJC, EVE, PSC, PVE, CLH, CTH, VTO và HTC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

LSS, L18, BED, VSC, LM8, HGM, CLC, VND, VJC, EVE, PSC, PVE, CLH, CTH, VTO và HTC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2016 - 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2018.

* Ngày 21/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã L18-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2018.

* Ngày 7/6/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền vơi tỷ lệ 18,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/5/2018.

* Ngày 23/5/2018, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Lilama 18 (mã LM8-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/5/2018.

* Ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018.

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018.

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần Everpia (mã EVE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018.

* Ngày 29/6/2018, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVE-HNX) thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2018.

* Ngày 23/5/2018, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (mã VTH-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO (mã VTO-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2018.