13:12 01/08/2019

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới

Thăng Điệp

Wealth-X vừa công bố xếp hạng những trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới

Công ty nghiên cứu Wealth-X vừa công bố xếp hạng những trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới.

Theo định nghĩa của Wealth-X, người siêu giàu (ultra high net worth - UHNW) là những người sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Dưới đây là 20 trường top đầu thế giới về số lượng cựu sinh viên trở thành người siêu giàu:

20. University of California, Los Angeles

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 277
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 140 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.945
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 375 tỷ USD

19. INSEAD

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 2.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 174
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 107 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.965
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 356 tỷ USD

18. University of Michigan

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 3.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 281
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 282 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.970
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 691 tỷ USD

17. University of Notre Dame

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 4.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 316
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 61 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.085
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 179 tỷ USD

16. Princeton University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 5.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 309
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 496 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.180
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.1 nghìn tỷ USD

15. The University of Texas at Austin

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 6.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 332
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 185 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.195
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 463 tỷ USD

14. Cornell University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 7.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 299
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 179 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.245
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 483 tỷ USD

13. University of Oxford

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 8.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 218
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 120 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.290
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 349 tỷ USD

12. University of California, Berkeley

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 9.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 295
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 249 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.385
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 760 tỷ USD

11. Yale University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 10.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 358
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 311 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.400
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 777 tỷ USD

10. University of Chicago

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 11.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 326
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 286 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.405
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 707 tỷ USD

9. University of Southern California

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 12.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 319
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 188 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.645
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 548 tỷ USD

8. Northwestern University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 13.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 365
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 145 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.725
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 389 tỷ USD

7. University of Cambridge

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 14.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 259
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 115 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.760
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 390 tỷ USD

6. Massachusetts Institute of Technology

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 15.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 351
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 380 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.785
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 990 tỷ USD

5. New York University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 16.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 456
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 279 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.380
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 712 tỷ USD

4. Columbia University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 17.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 516
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 621 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.925
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,5 nghìn tỷ USD

3. University of Pennsylvania

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 18.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 744
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 731 tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5.575
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,8 nghìn tỷ USD

2. Stanford University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 19.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 775
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 1,1 nghìn tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5.580
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 2,9 nghìn tỷ USD

1. Harvard University

20 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới - Ảnh 20.

Số cựu sinh viên UHNW đã biết: 1.830
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW đã biết: 1,9 nghìn tỷ USD
Số cựu sinh viên UHNW ước tính: 13.650
Tổng tài sản của các cựu sinh viên UHNW ước tính: 4,8 nghìn tỷ USD