09:05 07/08/2007

9 công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán

H.Vũ

Từ ngày 4/1 - 2/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã nhận được hồ sơ xin đăng ký làm thành viên của 9 công ty chứng khoán

Từ ngày 4/1 - 2/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã nhận được hồ sơ xin đăng ký làm thành viên của 9 công ty chứng khoán.

Nếu các công ty này được chấp nhận, tổng số thành viên của HOSE sẽ là 57 công ty.

Trong đó, có 3 công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng gồm: Công ty Chứng khoán Gia Quyền (IPS) với vốn điều lệ 135 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, tư vấn và lưu ký chứng khoán), Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) có vốn điều lệ 200 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán), Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) có vốn điều lệ 135 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán).

Sáu công ty chứng khoán còn lại có mức vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng là:

- Công ty Chứng khoán Nam Việt (NAVS) có vốn điều lệ 16 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới và tự doanh chứng khoán);

- Công ty Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMESc) có vốn điều lệ 51 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn và lưu ký chứng khoán);

- Công ty Chứng khoán Phú Gia (PGSC) với vốn điều lệ 43 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, bảo lãnh, tư vấn và lưu ký chứng khoán);

- Công ty Chứng khoán Việt Quốc (VQSC) có vốn điều lệ 45 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, bảo lãnh, tư vấn và lưu ký chứng khoán);

- Công ty Chứng khoán ViNa (VNSC) có vốn điều lệ 45 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh, bảo lãnh, tư vấn và lưu ký chứng khoán);

- Công ty Chứng khoán Việt Nam (VSEC) có vốn điều lệ 9 tỷ đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và lưu ký chứng khoán).