10:26 05/01/2013

Ban Nội chính Trung ương được giao 6 nhiệm vụ chính

Nguyễn Lê

Ban Nội chính được giao thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng

Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành 
phố Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Theo Quyết định số 159-QĐ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 28/12/2012, Ban Nội chính Trung ương được xác định là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ của ban, tập trung ở sáu nhóm.

Thứ nhất là nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng chống tham nhũng; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm viện kiểm sát, tòa án, tư pháp và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Vẫn ở trong nhóm này, Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định.

Thứ hai là hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội chính; phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động ở các cơ quan nội chính và hai tổ chức xã hội nghề nghiệp nói trên. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao.

Thứ ba, thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ tư, tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong các cơ quan nội chính theo phân công, phân cấp, bao gồm cả việc bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp, thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Thứ năm, Ban Nội chính sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thứ sáu, thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Quyết định cũng quy định tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, bên cạnh Trưởng ban và các phó ban có văn phòng, tạp chí nội chính và 7 vụ, trong đó có Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, Vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng...

Bộ Chính trị cũng đã quyết định phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.