09:49 27/05/2017

Bộ Nội vụ phải chịu trách nhiệm hồ sơ chủ tịch các tỉnh thành

Bảo Quyên

Thủ tướng ra chỉ thị chấn chỉnh công tác nhân sự lãnh đạo UBND các cấp

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi đối với các ứng viên bầu vào UBND các cấp.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi đối với các ứng viên bầu vào UBND các cấp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp.

Theo đánh giá của Chính phủ, việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 còn một số tồn tại, hạn chế về nhân sự, trong đó có địa phương đã bầu Phó chủ tịch UBND vượt quá số lượng quy định, có trường hợp nhân sự được giới thiệu ứng cử chưa bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP về số lượng, cơ cấu thành viên UBND, nhất là số lượng phó chủ tịch UBDN các cấp.

Những đơn vị hành chính chưa được phân loại đơn vị hành chính thì khẩn trương trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại để có căn cứ xác định số lượng phó chủ UBND theo quy định.

Đối với những nơi tăng thêm phó chủ tịch UBND các cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì tiếp tục giữ nguyên trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Khi nhân sự tăng thêm được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu để bầu giữ chức vụ cao hơn hoặc điều chuyển bố trí, phân công công tác khác hoặc thôi việc thì không bổ sung nhân sự mới thay thế để bảo đảm số lượng phó chủ tịch UBND tại địa phương đó theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, phải thẩm tra kỹ và có kết luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính trị, bằng cấp đào tạo, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong 3 năm tính đến thời điểm đề xuất, đối với nhân sự được đề nghị ứng cử thành viên UBND các cấp. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan cấp trên đối với người được giới thiệu để hội đồng nhân dân cùng cấp bầu thành viên UBND.

Thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND các cấp; đề nghị điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và giao quyền chủ tịch UBND.

Trường hợp đề nghị không đúng về số lượng phó chủ tịch UBND, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định hoặc nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người được bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý thì có ý kiến để chính quyền địa phương bổ sung, giải trình hoặc báo cáo Thủ tướng (đối với nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh), báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với nhân sự chủ tịch, phó phủ tịch UBND cấp huyện), báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện (đối với nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã) xem xét, quyết định.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ Bộ Nội vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng khi thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, việc tuân thủ quy trình, thủ tục bầu, nội dung hồ sơ thẩm định theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm trái quy định về số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp phải bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật.