08:38 10/02/2018

Bông Bạch Tuyết bị phạt 330 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Một trong những sản phẩm của Bông Bạch Tuyết.
Một trong những sản phẩm của Bông Bạch Tuyết.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Cụ thể: Bông Bạch Tuyết bị phạt tiền 60 triệu đồng do đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với: Báo cáo tài chính năm 2015 và năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015 và năm 2016; Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và năm 2017.

Phạt tiền 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 đến cổ đông chưa đảm bảo thời gian chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc theo quy định.

Ngoài ra, công ty bị phạt tiếp 200 triệu đồng do đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng. Tổng các mức phạt trên là 330 triệu đồng.

Trước đó, HNX cho biết, Bông Bạch Tuyết đã nộp lại hồ sơ để lên sàn và ngày chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán BBT phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại HNX là ngày 22/8/2017.