22:06 27/10/2010

Các công ty chứng khoán phải công khai danh mục

Hoàng Vũ

Bộ Tài chính chính thức ban hành văn bản, trong đó yêu cầu kê khai tình hình đầu tư tài chính của các công ty chứng khoán

Yêu cầu chi tiết theo danh mục đầu tư trong dự thảo trước đó đã được thay bằng chi tiết theo danh mục chứng khoán bị giảm giá/rủi ro.
Yêu cầu chi tiết theo danh mục đầu tư trong dự thảo trước đó đã được thay bằng chi tiết theo danh mục chứng khoán bị giảm giá/rủi ro.
Bộ Tài chính đã chính thức ban hành văn bản, trong đó bổ sung yêu cầu kê khai tình hình đầu tư tài chính của các công ty chứng khoán.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 162/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong thời gian qua, được đưa ra trong dự thảo lấy ý kiến hoàn thiện trước đó, là yêu cầu các công ty chứng khoán phải công bố chi tiết tình hình đầu tư tài chính với danh mục các chứng khoán đầu tư. Và với thông tư vừa ban hành, điểm này đã chính thức được quy định.

Cụ thể, Điểm 2 Phụ lục số 1 của Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm 04 Mục V - “Tình hình đầu tư tài chính”. Theo đó, trong bản thuyết minh báo cáo tài chính, các công ty chứng khoán phải kê khai chi tiết về danh mục chứng khoán thương mại, chứng khoán đầu tư (chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn), hoạt động đầu tư góp vốn, hoạt động đầu tư tài chính khác.

Việc kê khai được yêu cầu chi tiết danh mục cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro theo số lượng, giá trị theo sổ kế toán đầu năm và cuối năm, tăng giảm so với giá trị trường, tổng giá trị theo giá trị trường. Yêu cầu cụ thể này cũng áp dụng đối với hoạt động đầu tư vào công ty con.

Theo phần mở rộng để xác định danh mục yêu cầu, việc thống kê chi tiết nói trên là với cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ bị giảm giá/rủi ro, hay các khoản đầu tư và công ty con bị lỗ. Như vậy, ở đây đã có sự khoanh vùng thay vì yêu cầu công khai tất cả các loại chứng khoán như nội dung dự thảo trước đó. Yêu cầu chi tiết theo danh mục đầu tư trong dự thảo đã được thay bằng chi tiết theo danh mục chứng khoán bị giảm giá/rủi ro.

Ngoài ra, trong bản thuyết minh các công ty chứng khoán cũng phải nêu lý do thay đổi giá trị hợp lý, chi tiết giá trị chứng khoán dùng để cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ, chi tiết các chứng khoán đang thực hiện hợp đồng repo (giá trị ghi sổ, thời hạn, giá trị mua, bán lại của hợp đồng repo).