22:25 30/12/2019

Chỉ đạo, điều hành 2019 của Chính phủ: Sự bứt phá chưa rõ nét

Hà Vũ

Sự bứt phá trong toàn hệ thống chưa rõ nét, nhất là khâu tổ chức thực thi, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu hạn chế đầu tiên khi báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại hội nghị - Ảnh: QH
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại hội nghị - Ảnh: QH

Sự bứt phá trong toàn hệ thống chưa rõ nét, nhất là khâu tổ chức thực thi, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu hạn chế đầu tiên khi báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Trình bày báo cáo tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 30/12, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, 2019 Chính phủ đã bám sát phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" với 4 trọng tâm điều hành, 8 nhóm giải pháp, 186 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 5 nhóm giải pháp, 64 nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh.

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ, theo Phó thủ tướng là nhận diện các điểm nghẽn, những vướng mắc, bất cập của chính sách từng ngành, từng lĩnh vực, tiếp tục cải cách, đổi mới, khai thông, giải phóng tối đa, huy động mọi nguồn lực mang đến động lực tăng trưởng mới và tạo thêm dư địa cho phát triển. Xử lý những vấn đề trọng tâm, lâu dài gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, dư luận xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền gắn với trách nhiệm, xóa bỏ cơ chế xin cho, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, phát huy tính chủ động, sáng tạo. Thực hiện nền hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, minh bạch, dân chủ, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất thực hiện các mục tiêu đề ra.

Nhìn lại năm qua với những điểm sáng là chủ yếu, kết quả đạt được là vượt mức và toàn diện, song vẫn còn những vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận để thực hiện tốt hơn nữa, Phó thủ tướng nói.

Hạn chế đầu tiên là sự bứt phá trong toàn hệ thống chưa rõ nét, nhất là khâu tổ chức thực thi. Chủ trương, chính sách được ban hành nhưng có lúc, có lĩnh vực chậm thực hiện, chậm đi vào đời sống. Nhiều nhiệm vụ chậm triển khai, chậm tháo gỡ những vướng mắc. Công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhưng thiếu quyết liệt, có nơi còn trì trệ, né tránh, thậm chí đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ cũng nhìn nhận, trách nhiệm của một số bộ, ngành trong xử lý công việc chung chưa cao, phối hợp chưa thực sự trách nhiệm. Bộ chủ trì tham mưu đề xuất không rõ chính kiến, đơn vị phối hợp chậm trả lời, ý kiến chung chung, không rõ quan điểm ngay cả với vấn đề trực tiếp liên quan, gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc chung của Chính phủ, nhất là việc mang tính chất liên ngành.

Nhiều địa phương nổi lên như điểm sáng, nhưng còn có nơi trì trệ, vẫn mang tư tưởng trông chờ, thiếu tính chủ động trong tìm hướng đi mới, chậm phản ứng với những vấn đề phát sinh. Tổ chức bộ máy một số cơ quan chưa hiệu quả, cơ cấu tổ chức cồng kềnh sinh ra tầng nấc, chồng chéo trong giải quyết công việc. Vẫn có tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong xử lý công việc của doanh nghiệp và công dân.

Tồn tại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được chỉ ra, bên cạnh nguyên nhân khách quan, có trách nhiệm của các cơ quan liên quan chưa đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chưa thực sự quyết liệt hành động, nhất là trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, Phó thủ tướng nói.

Nhấn mạnh 2020 có ý nghĩa đặc biệt, Phó thủ tướng nêu rõ, các cấp, các ngành phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đổi mới tư duy, cách làm, thực sự phải tạo dấu ấn mới rõ rệt. Bám sát phương châm hành động, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo các địa phương, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, trực tiếp chịu trách nhiệm về những chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Từng bộ, ngành, địa phương xác định rõ những việc trọng tâm phải làm. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, cụ thể, rõ trách nhiệm, không phong trào hình thức, phải minh chứng bằng kết quả thực chất. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, chuyển động toàn hệ thống để chính sách đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; cắt bỏ các thủ tục hành chính gây cản trở; đơn giản hóa quy trình xử lý công việc với tinh thần đột phá; xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Phó thủ tướng nói.

Nhiệm vụ tiếp theo được lãnh đạo Chính phủ đề cập là phân cấp mạnh mẽ, tăng sự chủ động, giao quyền gắn với trách nhiệm trong quản lý, điều hành. Gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, kiên quyết xử lý tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, Phó thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm mới.