14:55 15/06/2018

Chính phủ chi trả nợ gần 8000 tỷ đồng trong tháng 5/2018

Duyên Duyên

Luỹ kế 5 tháng, chi trả nợ của Chính phủ đạt 526.600 tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi ngân sách tháng 5 ước 116.900 tỷ đồng, luỹ kế chi 5 tháng đạt 526.600 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách tháng 5 ước 116.900 tỷ đồng, luỹ kế chi 5 tháng đạt 526.600 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, đã có trên 12.000 cuộc thanh tra và kiểm tra thuế được thực hiện, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách trên 3.200 tỷ đồng, số đã thu nộp vào ngân sách là trên 1.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thu chi ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, thu nội địa trong tháng 5 ước đạt 70.000 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 25.000 tỷ đồng so với tháng trước. Tuy nhiên, luỹ kế thu 5 tháng vẫn đạt 442.770 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu không kể các khoản thu có tính chất đặc thù thì số thu nội địa ước đạt 342.470 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 600 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng thu từ dầu thô ước đạt 23.700 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so tháng trước. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách đạt gần 19.500 tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng đạt 118.750 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (36,28 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách 5 tháng đạt 82,47 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, về thu nội địa, trong 5 tháng đầu năm đơn vị này đã thực hiện trên 12.000 cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào ngân sách trên 3.200 tỷ đồng, số đã thu nộp vào ngân sách là trên 1.000 tỷ đồng.

Ước tính cả nước có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%), trong đó 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vẫn cơ bản duy trì được tiến độ thu ngân sách theo dự toán.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 5 ước 116.900 tỷ đồng, luỹ kế chi 5 tháng đạt 526.600 tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 94.100 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 50.700 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 379.000 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đối với công tác quản lý, điều hành chi ngân sách, tính đến ngày 31/5/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước, qua đó đã phát hiện khoảng 3.550 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 5,2 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước thanh toán 5 tháng là 94.108 tỷ đồng, đạt 23,54% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 24,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ giải ngân đã có những chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm và đạt xấp xỉ tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2017 (tương ứng 21,35% và 24,7%).

Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 5/2018 là 7.903 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm là 85.817 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 65.727 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 20.089 tỷ đồng.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, đến ngày 31/5/2018 đã thực hiện phát hành 72.641 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Trong tháng 5, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 5 phiên đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huy động được 11.178 tỷ đồng.

Lũy kế đến thời điểm 31/5, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 20 phiên đấu thầu qua Sở giao dịch chứng khoán, huy động được 57.641 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch năm. So với cuối năm 2017, lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm từ 0,68% đến 1,52% đối với tất cả các kỳ hạn.