09:34 21/05/2015

Chính thức đề nghị lùi Luật Biểu tình, Luật Về hội

Nguyễn Lê

Dự án Luật Biểu tình được đề nghị lùi từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý.<br>
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý.<br>
Sáng 21/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã trình Quốc hội dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, năm 2015 và chương trình năm 2016.

Theo đó, dự án Luật Biểu tình được đề nghị lùi  thời gian trình từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa14.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chỉ cho lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa này.

Bên cạnh Luật Biểu tình, Chính phủ còn xin lùi dự án Luật Về hội từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 sang kỳ họp thứ 2 khóa sau.

Không gật đầu với đề nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Về hội trình Quốc hội theo tiến độ.

Xin lùi một số dự án luật, song Chính phủ  cũng đề nghị bổ sung 9 dự án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015. Nhưng, chỉ có hai dự án luật được đề nghị bổ sung, do số lượng dự án trong chương trình năm 2015 đã quá nhiều (thông qua 28 dự án và cho ý kiến 26 dự án).

Hai dự án được đề nghị bổ sung là Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp. Luật Dược (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn cũng là một trong những nội dung được Chính phủ đề nghị bổ sung.

Tán thành với sự cần thiết ban hành văn bản này, Song Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích, hiện nay đề án cơ chế kiểm soát thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn chỉnh.

Do vậy, đề nghị xem xét việc ban hành văn bản quy định về vấn đề này khi xem xét việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng hoặc đưa nội dung này vào dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Về chương trình của 2016, với thời gian của các kỳ họp Quốc hội không dài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định ba ưu tiên.

Thứ nhất là ưu tiên các dự án nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Ưu tiên thứ hai là các dự án tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự án về kinh tế, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

Thứ ba là những dự án còn lại thuộc chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13 mà thấy cần thiết phải ban hành và đã được chuẩn bị kỹ.

Với thứ tự ưu tiên này, dự kiến tại kỳ họp thứ 11 (dự kiến tháng 3/2016) sẽ trình Quốc hội thông qua 6 dự án, trong đó có Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí (sửa đổi)…

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 (dự kiến tháng 7/2016) chỉ có ba dự án luật được trình cho ý kiến. Gồm: Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thủy sản,Luật Du lịch (sửa đổi).

Đến kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 10, Quốc hội khóa mới sẽ thông qua dự án Luật Biểu tình cho ý kiến 15 dự án khác. Trong đó có Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Theo nghị trình, sáng 27/5 Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015.