23:27 11/05/2018

Chống tham nhũng: "Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu"

Hà Minh

Thanh tra Chính phủ nêu phương châm chống tham nhũng khi hồi âm kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội

Cử tri Đà Nẵng, Long An cho rằng, để góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả thì cần quan tâm đến công tác cán bộ, chọn người có đức, có tài.
Cử tri Đà Nẵng, Long An cho rằng, để góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả thì cần quan tâm đến công tác cán bộ, chọn người có đức, có tài.

Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, Thanh tra Chính phủ nêu phương châm chống tham nhũng khi hồi âm kiến nghị của cử tri.

Cũng như nhiều kỳ họp trước, tại kỳ họp thứ tư, cử tri gửi đến Quốc hội dày đặc kiến nghị về công tác phòng chống tham nhũng.

 Cử tri Đà Nẵng, Long An cho rằng, để góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả thì cần quan tâm đến công tác cán bộ, chọn người có đức, có tài. Đồng thời có chính sách đãi ngộ, tăng lương cho họ, cần nghiên cứu xây dựng quỹ dưỡng liêm bằng cách trích một phần lương hàng tháng, gửi vào ngân hàng, đến khi về hưu nếu không vi phạm gì sẽ được nhận, còn nếu vi phạm sẽ sung vào công quỹ.

Trả lời kiến nghị này, Thanh tra Chính phủ cho biết, xác định nhân tố con người là đặc biệt quan trọng trong hoạt động của bộ máy Nhà nước và trong công tác hòng chống tham nhũng, Chính phủ đã chỉ đạo cụ thể các giải pháp nhắm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

Cụ thể, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và người đứng đầu chính quyền các cấp, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.

Những vị này cũng được yêu cầu chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Giải pháp tiếp theo được nêu là hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng với phương châm: cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Chính phủ cũng chỉ đạo rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cũng liên quan đến nhân tố con người, giải pháp tiếp theo nêu tại báo cáo là tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ. Tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng.

Ngoài ra, Chính phủ xác định giải pháp quy định và thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Để phòng chống tham nhũng, Chính phủ cũng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Có các chính sách tiền lương hợp lý để từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu mức sống tối thiểu và có thu nhập khá trong xã hội.