07:26 26/04/2013

Chủ tịch REE vào Hội đồng Quản trị PPC

Hà Anh

Hiện bà Nguyễn Thị Mai Thanh đang là người đại diện 55.740.680 cổ phần của REE tại PPC

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch REE đã được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị PPC với tỷ 
lệ 92,59% phiếu bầu.<br>
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch REE đã được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị PPC với tỷ lệ 92,59% phiếu bầu.<br>
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố nghị quyết và biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013.

Theo đó, cổ đông PPC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng sản lượng điện sản xuất đạt 6,352 tỷ kWh; tổng doanh thu đạt 6.090 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 447,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ đông PPC đã phê chuẩn mức lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách là 590 triệu đồng/năm; lương Tổng giám đốc là 472 triệu đồng/năm; thành viên Hội đồng Quản trị 6 triệu đồng/tháng/người; thành viên BKS kiêm nhiệm là 5 triệu đồng/tháng/người.

Đồng thời, ông Phạm Kim Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PPC, tiếp tục được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 92,67%; ông Trần Văn Dư, Phó tổng giám đốc Công ty phát điện (Genco 2), được bầu vào Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 86,54% và bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị PPC với tỷ lệ 92,59%.

Ngoài Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của PPC cũng thay mới hai thành viên, ông Nguyễn Quang Hưng sẽ là Trưởng Ban kiểm soát thay bà Đoàn Thị Dung.

Hiện bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc REE, đang là người đại diện 55.740.680 cổ phần của REE tại PPC.