11:21 19/10/2019

Chứng khoán HSC: 9 tháng lợi nhuận giảm 49% đạt 305 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Trong kỳ các mảng hoạt động chính của Chứng khoán HSC đều ghi nhận doanh thu sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) của HCM 9 tháng chỉ đạt 1.177 đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 3 năm 2019, HSC ghi nhận doanh thu 328 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 927 tỷ đồng, giảm 34% và hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu cả năm. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 45% kế hoạch cả năm 2019 được Đại hội cổ đông thông qua vào tháng 04/2019. 

HSC chi tieu

Nguồn: HSC

Trong cơ cấu tổng doanh thu 9 tháng đầu 2019, các mảng doanh thu chính như phí môi giới, lãi margin, lãi hoạt động tự doanh và phí tư vấn tài chính tiếp tục là các mảng đóng góp chính vào tổng doanh thu. Tuy nhiên, các mảng này ghi nhận giảm so với cùng kỳ 2018.

Cụ thể, doanh thu phí môi giới đạt 355 tỷ đồng, chiếm 38% tổng doanh thu, giảm 43% so với 9 tháng năm 2018. Trong đó, phí môi giới chứng khoán cơ sở giảm 41% chủ yếu do giá trị giao dịch toàn thị trường giảm 35% so với 9 tháng đầu 2018; phí môi giới phái sinh giảm 60% chủ yếu do giảm phí giao dịch và thị phần môi giới chỉ đạt 10,5%, giảm đáng kể so với mức 25,2% trong 9 tháng đầu 2018, nguyên nhân chủ yếu do chính sách cạnh tranh miễn phí giao dịch tại một số công ty chứng khoán khác.

Doanh thu lãi margin trong 9 tháng năm 2019 đạt 362 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh giá trị giao dịch giảm 35% so với cùng kỳ. Đạt được điều này là do HSC đã chủ động tìm kiếm khách hàng lớn để cho vay margin ở các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn nên dư nợ cho vay margin trung bình tương đương với mức trung bình trong 9T2018.

Hoạt động tự doanh đạt 154 tỷ đồng, đóng góp 17% tổng doanh thu trong 9 tháng 2019, giảm 41% so với 9 tháng 2018. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2018, tại thời điểm thị trường tốt nhất trong quý 1 HSC đã hiện thực hóa lợi nhuận của toàn bộ danh mục cổ phiếu trong khi HSC không có khoản lợi nhuận tương tự như vậy trong 9 tháng năm 2019.

HSC chart

Nguồn: HSC

Hoạt động tư vấn trong 9 tháng năm 2019 đạt 46 tỷ đồng, chiếm 5% tổng doanh thu, đóng góp chủ yếu từ các thương vụ chào mua công khai, tư vấn phát hành trái phiếu và phát hành riêng lẻ.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đạt 1.177 đồng/cổ phiếu, đạt 48% kế hoạch 2019. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 5,1% và 8,3%.