18:36 26/01/2019

Cổ phiếu ICF đối diện khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

HOSE lưu ý công ty về việc cổ phiếu ICF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty là con số âm

Biểu đồ giá cổ phiếu ICF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu ICF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo cổ phiếu ICF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản có khả năng bị hủy niêm yết.

Cụ thể: cổ phiếu ICF đã bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 10/4/2018 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 là âm hơn 29 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2016 là âm gần 32 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 23/1/2019, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính quý 4/2018 của công ty và đã công bố ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty là âm 3,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là – 51,28 tỷ đồng.

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012-NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán "chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây….đ) Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét".

Do đó, HOSE lưu ý công ty về việc cổ phiếu ICF có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2018 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty là con số âm.