15:15 19/04/2011

Cổ phiếu MAC bị vào diện cảnh báo

Hà Anh

HNX thông báo chính thức đưa cổ phiếu MAC vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/4/2011

Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/4/2011 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải đạt lợi nhuận âm (-890.096.745 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Được biết, công ty đã có công văn xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 trong tháng 5 /2011, công ty sẽ công bố thời gian, địa điểm…..cũng như tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.