13:22 30/01/2009

Công ty Mai Linh chưa được phát hành cổ phiếu thưởng

H.Vũ

Uỷ ban Chứng khoán vừa có ý kiến về việc phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Việc công ty công bố báo cáo tài chính nhưng không công bố phần ý kiến của kiểm toán là gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.
Việc công ty công bố báo cáo tài chính nhưng không công bố phần ý kiến của kiểm toán là gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.
Uỷ ban Chứng khoán vừa có ý kiến về việc phát hành cổ phiếu thưởng và công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Trong Công văn số 114/UBCK-QLPH, Uỷ ban Chứng khoán không đồng ý cho Công ty Mai Linh được thực hiện việc phát hành này bởi các tài liệu báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 7/3/2008 của công ty chưa hợp lệ do Công ty Kiểm toán DTL đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 của công ty.

Mặt khác, hồ sơ cũng cho thấy công ty chưa có nguồn để phát hành cổ phiếu thưởng.  

Ngoài ra, căn cứ vào báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính từ năm 2005 đến năm 2007 của công ty, kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2005 - 2007 là bị lỗ và còn rất nhiều khoản bị ngoại trừ trong khi công ty lại công bố báo cáo tài chính “đã được kiểm toán” là có lãi.

Việc công ty công bố báo cáo tài chính nhưng không công bố phần ý kiến của kiểm toán là gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.

Trước mắt, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu công ty thực hiện công bố thông tin đính chính về các báo cáo tài chính kiểm toán này trong vòng 24 giờ theo quy định.

Ngoài ra, công ty cần chấn chỉnh công tác quản trị doanh nghiệp theo các nguyên tắc của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong các quy định liên quan đến cổ phần, cổ phiếu và việc công khai minh bạch thông tin về doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời cho cổ đông.