06:00 25/05/2023

Đề xuất tăng mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Nhật Dương -

Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 12,5% mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày 1/7/2023 tăng 12,5% mức trợ cấp hàng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 đối với các đối tượng nêu trên.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 theo công thức tính như sau: Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 x 1,125.

Trong đó, mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. 

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng. 

Căn cứ quy định nêu trên, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là 2.782.000 đồng/tháng. Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 2.700.000 đồng/tháng. Đối với các chức danh còn lại là 2.517.000 đồng/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện việc tăng mức trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc bao gồm ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định các chức vụ của cán bộ cấp xã bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Công chức cấp xã gồm: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.