10:09 21/08/2009

Địa phương được lập Quỹ phát triển đất

Từ Nguyên

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ được trích tối đa 50% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá đất để lập Quỹ

Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.
Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ được trích tối đa 50% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá đất để lập Quỹ phát triển đất.

Đây là một trong những điểm mới của Nghị định 69/2009/NĐ- CP của Chính phủ vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trưởng công bố với báo chí ngày 20/8.

Theo đó, kể từ 1/10 tới, Chính phủ sẽ cho phép các địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập Quỹ phát triển đất nhằm tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất, từ đó góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
 
Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập kèm con dấu và bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.
 
Nguồn vốn của quỹ này sẽ là khoản trích từ 30% - 50% từ nguồn thu hàng năm từ đất đai và sẽ được dùng vào các mục đích như: ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất; ứng vốn tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư; ứng vốn cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ xây khu tái định cư, công trịnh hạ tầng,…
 
Bên cạnh đó, Quỹ cũng có chức năng quản lý những diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng, thu hồi, đất chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất. Các tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về giá đất và quỹ đất ở địa phương có thể thông qua quỹ để nắm bắt thông tin.
 
Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, sắp tới cơ quan này sẽ trình Thủ tướng phê duyệt cơ chế hoạt động, chỉ tiêu trích từ nguồn thu ngân sách nhà nước để đầu tư cho Quỹ phát triển đất.