06:50 08/07/2008

Điều kiện để nước ngoài niêm yết chứng khoán tại Việt Nam

Hải Bằng

Tổ chức nước ngoài có thể phát hành và niêm yết chứng khoán tại Việt Nam nếu đáp ứng một số điều kiện

Để niêm yết trong nước, tổ chức nước ngoài phải được một công ty chứng khoán của Việt Nam tư vấn chào bán và niêm yết chứng khoán.
Để niêm yết trong nước, tổ chức nước ngoài phải được một công ty chứng khoán của Việt Nam tư vấn chào bán và niêm yết chứng khoán.
Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo sửa đổi Nghị định 14/2007/NĐ-CP để trình Chính phủ, nhằm cho phép tổ chức nước ngoài phát hành và niêm yết chứng khoán tại Việt Nam.

Theo dự thảo, tổ chức phát hành nước ngoài muốn phát hành và niêm yết chứng khoán tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện:

- Đã được niêm yết cổ phiếu tại một sở giao dịch chứng khoán nước ngoài và sở này đã có thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM hoặc Uỷ ban Chứng khoán;

- Có dự án đầu tư tại Việt Nam đã được phê duyệt;

- Được một công ty chứng khoán của Việt Nam tư vấn chào bán và niêm yết chứng khoán.

Ngoài ra, tổ chức phát hành nước ngoài còn phải có quyết định của đại hội cổ đông thông qua việc chào bán và niêm yết chứng khoán tại Việt Nam, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức nước ngoài, tài liệu chứng minh việc niêm yết ở sở giao dịch chứng khoán nước ngoài, sổ đăng ký sở hữu chứng khoán của tổ chức nước ngoài.

Một điểm lưu ý khác là báo cáo tài chính phải được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế, kèm theo giải thích về điểm khác biệt với chuẩn mực kế toán Việt Nam.