15:37 13/07/2007

Doanh nghiệp phát hành thêm, nước ngoài được mua bao nhiêu?

H. Xuân

Ủy ban Chứng khoán vừa có hướng dẫn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại các đợt phát hành thêm của công ty niêm yết

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép nắm giữ tối đa 49% số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm.
Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép nắm giữ tối đa 49% số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm.
Ngày 12/7, Ủy ban Chứng khoán đã có hướng dẫn về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại các đợt phát hành thêm của công ty niêm yết trên các trung tâm giao dịch chứng khoán.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp phát hành thêm và niêm yết trong nước, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép nắm giữ tối đa 49% số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm.

Đối với doanh nghiệp chào bán và niêm yết ở nước ngoài, số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư được phép chào bán và niêm yết ra nước ngoài tối đa bằng 49% số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm.

Với hướng dẫn cụ thể này, Ủy ban Chứng khoán đề nghị các công ty niêm yết chủ động tính toán phương án phát hành thêm phù hợp.

Riêng với các công ty chứng khoán, y ban đề nghị lưu ý hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nội dung trên đây khi lập phương án chào bán cổ phần để tăng vốn.

Theo Ủy ban Chứng khoán, hướng dẫn này được đưa ra nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo qui định tại Quyết định 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tỷ lệ người nước ngoài được nắm giữ tối đa là 49% cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán).