22:21 29/06/2011

Được hỗ trợ đến 200 triệu đồng để xúc tiến thương mại

Y Nhung

Mức hỗ trợ cao nhất một doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại có thể nhận được là 200 triệu đồng

Ngân sách sẽ sử dụng nguồn vốn từ nguồn chi cho Chương trình Xúc tiến thương mại - Đầu tư - Du lịch hàng năm để hỗ trợ kinh phí cho Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu.
Ngân sách sẽ sử dụng nguồn vốn từ nguồn chi cho Chương trình Xúc tiến thương mại - Đầu tư - Du lịch hàng năm để hỗ trợ kinh phí cho Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu.
Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% các khoản chi phí, nhưng không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

 Đó là nội dung trong Thông tư số 88/2011/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

Thông tư quy định, kể từ ngày 1/8, ngân sách sẽ sử dụng nguồn vốn từ nguồn chi cho Chương trình Xúc tiến thương mại - Đầu tư - Du lịch hàng năm để hỗ trợ kinh phí cho Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu.

Cụ thể, ngân sách hỗ trợ tối đa là 700.000 đồng/doanh nghiệp (70% chi phí) chi phí cho việc mua tư liệu; điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu để doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo ngành hàng.

Đối với hoạt động quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, miền ra thị trường nước ngoài doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 70% chi phí theo hợp đồng phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng tại nước ngoài.

Ngân sách cũng sẽ hỗ trợ 100% kinh phí chi cho hoạt động xúc tiến thương mại đã thực hiện và có hiệu quả trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Mức hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ kinh phí cho Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, ngân sách sẽ hỗ trợ 50% chi phí tổ chức hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng địa phương với mức hỗ trợ tối đa là 6 triệu đồng/doanh nghiệp tham gia.
 
Đối với chương trình xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải mức hỗ trợ cũng sẽ không quá 100 triệu đồng/đợt bán hàng.