17:05 13/06/2013

Hình ảnh trẻ em lao động cật lực khắp thế giới

An Huy

Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) thuộc Liên hiệp quốc đã chọn ngày 12/6 hàng năm là ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em