08:11 16/10/2018

HOSE thêm Landmark Holding vào danh sách không được giao dịch ký quỹ

Thủy Tiên

Số lượng tổ chức niêm yết, quỹ niêm yết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được nâng lên 79

79 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE.
79 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, mã chứng khoán LMH của Công ty Cổ phần Landmark Holding sẽ được thêm vào danh sách do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Như vậy, số lượng tổ chức niêm yết, quỹ niêm yết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được nâng lên 79. Cụ thể gồm:

20 mã thuộc diện có thời gian niêm yết dưới 6 tháng: CRC, CRE, DBD, DPG, FRT, FUCTVGF2, HPX, HSL, LMH, RDP, SGN, SMB, SCS, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, YBM, YEG.

26 mã thuộc diện bị cảnh báo: AAM, AGR, ATG, C47, CMX, HAG, HAI, HAS, HID, JVC, KSH, LAF, MCG, NAV, NVT, PXT, RIC, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS, VPK.

10 mã thuộc diện bị kiểm soát: CIG, ICF, LCM, OGC, PIT, PPI, PTC, PTL, PXI, VHG.

4 mã bị kiểm soát đặc biệt: AGF, HVG, KAC, PNC.

2 mã thuộc diện chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin:APC, HVX.

9 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2018 là con số âm: CHP, CLW, DXV, KDC, PVD, PXS, TMT, UDC, VIS.

7 mã thuộc diện báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: BHN, DAH, GIL, HLG, KHP, LEC, TNT.

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ELC.

Nhìn chung, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.