15:24 05/04/2011

HRC điều chỉnh lợi nhuận sau thuế 2011 tăng hơn 27 tỷ đồng

Minh Hà

Hội đồng Quản trị HRC đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã thông qua ngày 8/4

HRC điều chỉnh cổ tức bằng tiền tăng từ 20% lên 25%.
HRC điều chỉnh cổ tức bằng tiền tăng từ 20% lên 25%.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã thông qua ngày 8/4.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ tăng 200 tấn lên 4.300 tấn; giá thành tiêu thụ bình quân điều chỉnh từ 38,49 triệu đồng lên 49,23 triệu đồng. Trong đó, giã thành tiêu thụ khai thác tăng từ 34,94 triệu đồng lên 44 triệu đồng; Giá bán bình quân được điều chỉnh tăng từ 50 triệu lên 67 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu tăng từ 240,8 tỷ đồng lên 323,9 tỷ đồng. Lọi nhuận sau thuế tăng từ 68,26 tỷ lên 95,27 tỷ đồng và điều chỉnh cổ tức bằng tiền tăng từ 20% lên 25%.

Trong kế hoạch cân đối vốn giai đoạn 2011 - 2015, HRC dự kiến sẽ thoái vốn tại 2 quỹ đầu tư và bán cổ phiếu quỹ với tổng số tiền dự kiến thu về là 52,66 tỷ đồng.