09:13 12/08/2011

HRC: Doanh thu đạt hơn 348 tỷ đồng trong 7 tháng

Hà Anh

HRC thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tháng 7/2011.

Tổng sản lượng khai thác kể từ đầu năm của HRC đạt gần 962 tấn, đạt 32% kế hoạch năm (kế hoạch 3.000 tấn).
Tổng sản lượng khai thác kể từ đầu năm của HRC đạt gần 962 tấn, đạt 32% kế hoạch năm (kế hoạch 3.000 tấn).
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tháng 7/2011.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 đạt 295,39 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 75,98 tỷ đồng, EPS đạt 4.402 đồng.

Theo HRC, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2011 so với 6 tháng đầu năm 2010 tăng 31.109.093.877 đồng (44,87 tỷ đồng) tương ứng tăng 69,33%. Nguyên nhân chủ yếu lợi nhuận tăng so với 6 tháng năm 2010 là do lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính tăng so với 6 tháng đầu năm 2010 là 25.105.740.256 đồng; tương ứng tăng 98,54 % là do giá bán bình quân 6 tháng đầu năm 2011 tăng cao;

Hoạt động tài chính so với 6 tháng đầu năm 2010 giảm 1.346.533.530 đồng, tương ứng 65,52% là do tăng dự phòng giảm giá đầu tư tài chính và giảm doanh thu lãi suất tiền gửi; Lợi nhuận khác tăng so với 6 tháng đầu năm 2010 tăng 7.349.887.151 đồng, tương ứng tăng 42,38% là do tăng thu nhập thanh lý cây cao su.

HRC cho biết, trong tháng 7/2011, Công ty khai thác được 251,7 tấn, tổng sản lượng khai thác kể từ đầu năm gần 962 tấn, đạt 32% kế hoạch năm (kế hoạch 3.000 tấn).

Trong tháng 7/2011, Công ty giao bán 533 tấn, doanh thu 52,8 tỷ đồng, trong đó, lượng xuất khẩu là 181 tấn, doanh thu đạt 929.241 USD. Cộng dồn 7 tháng, Công ty đã giao bán được 3.436 tấn, doanh thu hơn 348 tỷ đồng.

Đến ngày 31/7/2011, Công ty đã hoàn tất công việc tái canh trồng mới 350,97 ha theo kế hoạch năm 2011.